Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

My Links

Mô tả

It is a very simple but useful plugin for WordPress.
You can use this plugin to find all the links of your website to verify if they are strange or trustworthy.
If you do not trust the link, you can remove it.

Please help us test this plugin and let us know if something is not working as you think it should..

Ảnh màn hình

  • The list of links found on the site.

Cài đặt

  1. Download and unzip the plugin into your WordPress plugins directory (usually /wp-content/plugins/).
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in your WordPress Admin.

Hỏi đáp

Can i remove the strange link?

Yes, the “Remove” button allows you to perform this action.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“My Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.1
* Selector box
* Remove all Option
* Confirmation’s popup window before to remove

1.0

  • Initial release.