Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Bakery Multilanguage

Mô tả

This is an add-on plugin for WPBakery Visual Composer that adds functionality of a language switcher, making it very easy to create a multi-language site without an additional multi-language or translation plugin.

In version 2.0, we’ve added support for automatic translations using the Google Cloud Translate API.

Full Setup Instructions & Walkthrough

Demo

Ảnh màn hình

  • Settings screen
  • Edit VC row and select language from dropdown
  • Add “language class”
  • Full setup

Cài đặt

1) Activate the plugin. Must have Visual Composer also activated.
2) Go to plugin settings and input the languages you would like to support.
3) Go to VC editor and add rows. Select language from the dropdown and add a class of “language” to the extra classes section.
4) For auto translation, you follow step 3, but leave the text-block inside the row empty.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Bakery Multilanguage” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1: Added default language setting
2.0: Add automatic translation functionality
1.0.1: Update readme and screenshots
1.0: Initial release