Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Multi Site Plugins Add New

Mô tả

Adds an “Add New” sub menu item to the Plugins menu of all sites inside of a network for network admins.

Cài đặt

  1. Activate the plugin
  2. Your “Plugins” menu will now have sub menu items for “Add New” on each site inside of the network

Đánh giá

8 Tháng Tám, 2021
This plugin keeps thigs simple and only tries to do one thing, I wish all plugins were the same but unfortunately most users (and plugin authors) don´t understand that often less is more.
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Multi Site Plugins Add New” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Fixed missing text domain on “Add New” string
  • Added load_plugin_textdomain() call
  • Added default English language files

1.0

  • First offical release!