Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mobile Site Redirect

Mô tả

Redirection to a separate mobile site such as http://m.example.com with the same page name (so desktop version links can be used by mobile devices without redirection to a generic home page). View full site and view mobile site options allows users to switch back and forth between the desktop and mobile site versions. Option of redirecting only phones, tablets, or both.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the mobile-site-redirect folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Update the Mobile Site URL under Settings->Mobile Site Redirect, including a trailing slash (‘/’) and choose to redirect mobile phones and/or tablets.
  4. Use a link on your mobile site to view the full site following this format: http://example.com/?mobile=false
  5. Use a link on your full site to view the mobile site following this format: http://example.com/?mobile=true
  6. Use a link on your mobile site to a page on your main site without redirecting by following this format: http://example.com/?demobile=true. This will allow the original page on the main site to be shown to mobile users instead of the mobile site’s page.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mobile Site Redirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Added option to redirect phones, tablets, or both.
  • Added option to suppress redirection of main site pages served by mobile site through a link.

1.1

  • Bug fixes

1.0

  • Initial version