Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MJIONG WP-TOC

Mô tả

This is actually not a brand new plug-in, but based on the Table of Contents Plus improvements. Since the original plug-in has not been updated for a long time, I would like to continue to improve this plug-in. The original code has not changed, just added some new code:

1, the original features are retained
2, new page scrolling monitor, automatic link article directory highlighting

这其实不是一个全新的插件,而是基于Table of Contents Plus改进的,由于原插件已经很久没更新了,所以想继续改进这个插件。原来的代码没有改动,只是新增加了一些代码:

1、原有的功能都保留
2、新增页面滚动监听,自动链接文章目录高亮显示

Ảnh màn hình

  • Admin settings
  • Previous presentation

Cài đặt

To install the automatically:

Through WordPress admin, use the menu: Plugin > Add new
Search for MJIONG WP-TOC
Click on install then click activate link

To install the plugin manually:

Download and unzip the plugin mjiong-wp-toc.zip
Upload the /wp-speed-of-light directory to /wp-content/plugins/
Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

The original problem

https://cn.wordpress.org/plugins/table-of-contents-plus/

New issues

http://mjiong.com/archives/18069.html

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MJIONG WP-TOC” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“MJIONG WP-TOC” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “MJIONG WP-TOC” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.new page scrolling monitor, automatic link article directory highlighting