Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Minitek Slider

Mô tả

A responsive slider for displaying content in WordPress, ideal for creating all sorts of galleries, carousels and scrollers.

Info

Visit our official product page to see detailed info on the plugin.

For a live demo, go to https://demo.minitek.gr/wp/minitek-slider-image-slider-1/.

For more advanced features, you can upgrade to the Pro version.

For help setting up and configuring Minitek Slider, you can refer to the Documentation.

If you need support, please use our Help Center.

Ảnh màn hình

  • Image Slider 1
  • Image Slider 2
  • Image Slider 3
  • Image Slider 4
  • Article Slider 1
  • Article Slider 2
  • Article Slider 3
  • Article Slider 4

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Minitek Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

See the full changelog at https://www.minitek.gr/support/changelogs/wordpress/minitek-slider.