Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

minify html – jesus

Mô tả

Minify HTML output for clean looking markup and faster downloading.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“minify html – jesus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v1.0 – 3/13/2022

  • Initial release.