Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MetaRobots by SEO-Sign

Mô tả

Manage prohibitions meta robots and robots.txt file from the control panel using the commands in the format of robots.txt

PHP script parses commands from the metarobots.txt file and creates relevant tags.

Currently script supports following commands:

 • Disallow:
  name=”robots” content=”noindex, nofollow”
  Blocks content from crawling for the search engine.

 • Index:
  name=”robots” content=”index, nofollow”
  Allows crawling, forbids follow the links.

 • Follow:
  name=”robots” content=”noindex, follow”
  Forbids crawling, allows forbids follow the links.

 • Noarchiv:
  name=”robots” content=”noarchive”
  Do not show a link to the cached copy.

 • Nosnippet:
  name=”robots” content=”nosnippet”
  Do not create a snippet.

 • Noodp:
  name=”robots” content=”noodp”
  Do not use the description from DMOZ for snippet.

 • Notranslate:
  name=”robots” content=”notranslate”
  Do not offer page translation.

 • Noimageindex:
  name=”robots” content=”noimageindex”
  Do not crawl the image on the page.

Ảnh màn hình

 • Meta Robots settings page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MetaRobots by SEO-Sign” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp