Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Menu Item Types — Action

Mô tả

This Menu Item Types Add-on adds the possibility of adding action in your navigation menus.
This plugin extend Menu Item Types.

Use your custom action

/**
 * The executed hook will be prefixed with : mitypes_action_ .
 * To run my_custom_action_name, you need write :
 */

add_action( 'mitypes_action_my_custom_action_name', 'my_callable_function', 10, 2 );

function my_callable_function( $args, $item ){
    echo 'hello world' ;
}

Cài đặt

  1. If you don’t have the Menu Item Types plugin, please install and activate it first.
  2. Install the plugin and activate.
  3. Go to Apparence > Menu
  4. If the metaboxes Menu Item Types is not visible, use screen options

Hỏi đáp

Is this extension stand-alone?

No, there are two dependencies:

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Menu Item Types — Action” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Version bump
  • WP 6.1 ready

1.1

  • added some checks on the slug of the action that will be executed in the renders

1.0

  • Init