Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mediavine AMP Redirect

Mô tả

Built with Love by Mediavine

Cài đặt

Simply install & activate this plugin as you would with any wordpress plugin, and your AMP traffic will start redirecting

Hỏi đáp

Installation Instructions

Simply install & activate this plugin as you would with any wordpress plugin, and your AMP traffic will start redirecting

Does this work for other AMP Plugins?

While we officially support the AMP Plugin by Automattic, this should work with any AMP plugin

Can I enable AMP pages later?

Definitely! Simply deactivate the plugin and your AMP traffic will start going to AMP pages again.

Đánh giá

8 Tháng Tám, 2018
...wanted to get rid of AMP Version of our site, cause speed went up but customers stopped converting. The look and feel of AMP is really disappointing.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mediavine AMP Redirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release