Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Media Expirator

Mô tả

The Media Expirator plugin allows users to set expiration dates for media library items. When the date is reached, the file will be automatically delete from the media library.

User can enable/disable expiration date for each media items directly in media editor.

This plugin is translatable.

Note

How to:
Enable/Disable and set an expiration date for each items directly in WordPress media editor.

Goals:
√ add enable/disable option
√ plugin translatable
√ add translations
• create option page
• enable time
• time zone option
• media types option
• optimize code
• ..add other ideas

Ảnh màn hình

  • Media editor with Media Expirator plugin.
  • Focus on Media Expirator options.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.
Media Expirator can be found and installed via the Plugin menu within WordPress administration. Alternatively, it can be downloaded and installed manually…

  1. Unzip the plugin contents to the /wp-content/plugins/peakweb-media-expirator/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. That’s all.

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Media Expirator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial Release

0.2

  • Add .pot file
  • Add Italian translation