Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MC4WP: WPML Integration

Mô tả

This is an add-on plugin for MC4WP: Mailchimp for WordPress, adding the following features:

  • Subscribe to a different Mailchimp list for each of your site’s languages.
  • Set the subscriber’s language based on the current site language.

This plugin requires PHP 5.3 or higher.

Ảnh màn hình

  • The settings page.

Cài đặt

Installing the plugin

  1. In your WordPress admin panel, go to Plugins > New Plugin, search for WPML – Mailchimp and click “Install now
  2. Alternatively, download the plugin and upload the contents of mc4wp-wpml.zip to your plugins directory, which usually is /wp-content/plugins/.
  3. Activate the plugin

Hỏi đáp

Nothing happens after activating the plugin

Please ensure you have the Mailchimp for WordPress plugin installed & activated.

More documentation

More detailed documentation can be found in the Mailchimp for WordPress knowledge base.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“MC4WP: WPML Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3 – Sep 27, 2021

  • Minor usability improvement.

1.0.2 – Sep 13, 2021

  • Re-tested compatibility with WordPress version 5.8

1.0.1 – Sep 11, 2019

  • Change plugin name.
  • Change MailChimp to Mailchimp in all texts.

1.0 – July 5, 2017

Initial plugin release.