Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MaxiCharts Query Builder Add-on

Mô tả

Extends MaxiCharts plugin adding the famous Query Builder js widget in order to filter gravity forms entries real time via front end. Requires installation of both Maxicharts and Maxicharts Gravity Forms Add-on.

>> Demonstration site <<

Usage

Add the following parameter to the MaxiCharts shortcode

 • filter : 1 in order to make the query builder show up

  [gfchartsreports filter=”1″]

will allow to filter Gravity Form entries using the query builder widget. The add-on only allow 1 level of condition, no nested conditions allowed.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Easy

 1. Search via plugins > add new.
 2. Find the plugin listed and click activate.
 3. Use the Shortcode attribute

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“MaxiCharts Query Builder Add-on” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

 • 1.2.2 : filter parameter fix

 • 1.2.1 : filter parameter fix

 • 1.2.0 : scoped bootstrap css

 • 1.1.7 : bug fix on maxentries

 • 1.1.6 : bug swal

 • 1.1.4 – bug fix

 • 1.1.4 – multiple custom criteria (query builder and user custom) managed

 • 1.1.3 – auto close swal dialog

 • 1.1.2 – dataset_invert bug fixed

 • 1.1.1 – dialog bug fixed

 • 1.1 – GF fields fetched automatically

 • 1.0.1 – bug on button editor boolean values fixed

 • 1.0 – first version