Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MaxiCharts Gravity View Add-on

Mô tả

Extends MaxiCharts plugin with feature to filter entries on Gravity View approval status. Requires installation of both Maxicharts and Maxicharts Gravity Forms Add-on.

>> Demonstration site <<

Usage

Add the following parameter to the MaxiCharts shortcode

gv_approve_status : approve to show only approved (more comming…)

[gfchartsreports gv_approve_status="approve"]

will allow to filter Gravity Form entries and keep only approved ones in charts

Cài đặt

Easy

  1. Search via plugins > add new.
  2. Find the plugin listed and click activate.
  3. Use the Shortcode

Hỏi đáp

Installation Instructions

Easy

  1. Search via plugins > add new.
  2. Find the plugin listed and click activate.
  3. Use the Shortcode

Đánh giá

22 Tháng Sáu, 2017
Wow, this is exactly what I needed. Thanks so much for the great addon @munger41
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“MaxiCharts Gravity View Add-on” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • 1.2 – log updated

  • 1.1 – monolog replaced log4php

  • 1.0 – first version