Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MaxiCharts Colors Add-on

Mô tả

Extends MaxiCharts plugin with new color sets in order to best fit your graphical chart. Requires installation of Maxicharts.

>> Color sets demonstration site <<

Usage

Extend color sets available in MaxiCharts with

color_set : [d310,d320,d320b,d320c,nivo,Greys,dark2,set1,BrBG,PiYG,PRGn,PuOr,RdBu,RdGy,RdYlBu,Spectral,RdYlGn]

[gfchartsreports color_set="choosen_color_set_name"]

Ảnh màn hình

Cài đặt

Easy

  1. Search via plugins > add new.
  2. Find the plugin listed and click activate.
  3. Use the Shortcode parameter new available values

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“MaxiCharts Colors Add-on” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • 1.1.0 – better object init

  • 1.0.1 – new purple_yellow set thanks to https://learnui.design/tools/data-color-picker.html

  • 1.0 – first version