Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Master Embed Posts

Mô tả

Master Embed Posts is a plugin that helps you to embed internal posts into the current post easily and beautifully.
* Search and select the posts you want to embed
* Choose the layout you want: basic list, list with icons or featured_image style.
* Re-order the posts just by drag & drop

Ảnh màn hình

  • Type / and search for Master Embed Posts block
  • Example of layout with icons
  • Example of layout with featured_image

Khối

Plugin này cung cấp 1 khối.

  • Master Embed Posts The Embed block that help you to embed different posts into the current post.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Master Embed Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • Release