Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mask Contact Form

Mô tả

Onde você deve informar no campo input uma dessas class, Exemplo:

  1. Faça upload dos arquivos para a pasta /wp-content/plugins/ (mantenha a pasta original do plugin)

  2. Ative o plugin na interface de ‘Plugins’ do WordPress

  3. Para utilizar use as classes determinadas

Arbitrary section

A brief Markdown Example

jQuery(‘.date’).mask(’99/99/9999′);
jQuery(‘.tempo’).mask(’00:00:00′);
jQuery(‘.date_time’).mask(’00/00/0000 00:00:00′);
jQuery(‘.cep’).mask(‘00000-000’);
jQuery(‘.phone’).mask(‘0000-0000’);
jQuery(‘.phone-2’).mask(‘(00) 0000-0000’);
jQuery(‘.phone_us’).mask(‘(000) 000-0000’);
jQuery(‘.mixed’).mask(‘AAA 000-S0S’);
jQuery(‘.cpf’).mask(‘000.000.000-00’, {reverse: true});
jQuery(‘.money’).mask(‘000.000.000.000.000,00’, {reverse: true});
jQuery(‘.cnpj’).mask(‘00.000.000/0000-00’, {reverse: true});
jQuery(‘.wpcf7-tel’).mask(maskBehavior, options);

Onde nesse exemplo usamos a classe wpcf7-tel que é nátiva para o formulário de contato Contact Form 7

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mask Contact Form” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp