Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mantiq Integration for WooCommerce

Mô tả

Mantiq WordPress Workflow Automation Plugin

Mantiq allows you to craft customized workflows, without leaving your WordPress dashboard.

Achieve more in less time
Save time and efforts through a rich set of features and functionality.

Adapt fast
Easily customize your workflows to meet your business’ evolving needs.

Level up
Extend Mantiq with custom actions to achieve unprecedented results.

For more details, please visit: wpmantiq.com.

Hỏi đáp

What are the required plugins?

WooCommerce and Mantiq are required to run this integration.

What are the minimum requirements to run Mantiq?

You’ll need WordPress 5.0+, PHP 7.0+, and MySQL 5.7+

Can developers extend this?

Absolutely! For more details, please visit: wpmantiq.com.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mantiq Integration for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

For more details please visit changelog.