Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Events Calendar

Mô tả

Event management system using jquery -ui datepicker,timepicker addon,provides short-code to list events,widget support shows all events highlighted in calendar

 • Event management system using timepicker addon,provides short-code,widget support, events slider
 • Manage events,Events calendar,jquery ui event management system
 • Requires at least 3.0.1
 • Tested up to 4.1

Ảnh màn hình

 • screenshot-2.png
 • screenshot-2.png
 • screenshot-3.png
 • screenshot-4.png

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

 1. Download the plugin
 2. Upload plugin via wordpress or extract in to plugins directory of wordpress
 3. In wordpress admin Go to Plugins ->Installed Plugins and Activate Events Calendar Plugin
 4. Cut “single-events.php” from Events Calendar folder and paste in to your themes root directory.
 5. Use [list-events excludecat=”” limitevents=”10″ excludeevents=””] short code where ever in the page content.
 6. excludecat=”” will have a list of comma separated ids of events categories to exclude the post from events listing.
 7. limitevents=”10″ to limit the no. of posts,leave empty if will list all posts.
 8. excludeevents=”” will have a list of comma separated ids of events (events posts ids).
 9. Use event calendar widget to show highlighted events in calendar
 10. Added events slider widget

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Events Calendar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

 1. Fixed alignment for widget