Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Maker Badge

Mô tả

The “Maker Badge” WordPress plugin is a simple and effective way to showcase your maker credentials on your website. With this plugin, you can easily add a small, stylish badge to the bottom right corner of your website that displays your links to your personal profile or portfolio.

How it works

To use the Maker Badge plugin, simply install and activate it on your WordPress site, then configure the badge settings (Settings > Maker Badge) to your liking.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Maker Badge” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1 – 2023-04-09

  • Small style fixes

1.0.0 – 2023-03-24

  • Initial release