Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Make Autop

Mô tả

After installing Dean’s FCKEditor for WordPress you will need to apply wpautop() to all posts and pages

После установки Dean’s FCKEditor for WordPress необходимо выполнить wpautop() для всех записей блога и страниц

Ảnh màn hình

  • /tags/0.1/screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Upload make-autop directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the «Plugins» menu in WordPress
  3. Go to plugin settings page
  4. Click the only button Apply wpautop()
  1. Загрузите директорию make-autop в директорию /wp-content/plugins/ на вашем сайте
  2. Активируйте плагин в меню «Плагины»
  3. Перейдите на страницу настроек плагина
  4. Нажмите единственную кнопку Применить wpautop()

Hỏi đáp

No questions are avalible, you can ask us here

Нет вопросов, вы можете задать их здесь

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Make Autop” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release