Magic

Mô tả

This plugin enables you in the 1.3 Version to Integrate the Magical Star with a Awesome Click Animation, the Magical Gradient a Gradient Background Animation, the Magical Color gives you a Color Switcher Button for a Random Background Color.

Usage

Integrate the Shortcode [magical_star] in WordPress and you get the Magical Star as Unicode Symbol with a awesome Click Animation. Easy to integrate. Use the Magical Star as CTA-Button and gain the Gamification in your Blog.

Ảnh màn hình

  • Shortcode runs on Header - You can see integrated Magic Plugin (Magical Star)
  • Shortcode runs on Header - You can see runing Magic Plugin after Click on the Magical Star

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Magic” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Stabil Version from the Magic Plugin.

1.1

  • Small Bugfixes.

1.2

  • Magical Star & Magical Gradient now available.

1.3

  • New: The Magical Color Switcher is now available. The third Function from Magic Plugin. Copy &b paste the Shortcode: [magical_color] if you want also see the Hex Color Code [magical_color_code]