Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Magic

Mô tả

This plugin enables you in the 1.3 Version to Integrate the Magical Star with a Awesome Click Animation, the Magical Gradient a Gradient Background Animation, the Magical Color gives you a Color Switcher Button for a Random Background Color.

Usage

Integrate the Shortcode [magical_star] in WordPress and you get the Magical Star as Unicode Symbol with a awesome Click Animation. Easy to integrate. Use the Magical Star as CTA-Button and gain the Gamification in your Blog.

Ảnh màn hình

  • Shortcode runs on Header – You can see integrated Magic Plugin (Magical Star)
  • Shortcode runs on Header – You can see runing Magic Plugin after Click on the Magical Star

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Magic” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Stabil Version from the Magic Plugin.

1.1

  • Small Bugfixes.

1.2

  • Magical Star & Magical Gradient now available.

1.3

  • New: The Magical Color Switcher is now available. The third Function from Magic Plugin. Copy &b paste the Shortcode: [magical_color] if you want also see the Hex Color Code [magical_color_code]