Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LZ Accordion

Mô tả

This plugin will add an expand collapse accordion feature inside a post or page.

Plugin Features

  • Shortcode System
  • TinyMCE Button added for generating Shortcode.
  • Very Lightweight. Only 12KB.
  • Easy documentation & many More.

Live Preview: Accordion Live Demo

Ảnh màn hình

  • LZ accordion in a post.

Cài đặt

  1. Install as a regular WordPress plugin
  2. You have to use shortcode for generate accordion in post or page. Example shortcode is given below.

Title Replece it your own toggle Title

YOUR CONTENT Replece it your own toggle Content

Here is just 3 accordion, You can incress or extend just add or remove “[lztoggle title=”Title”] YOUR CONTENT [/lztoggle]” this code.

[lzaccordion]
[lztoggle title="Title"] YOUR CONTENT [/lztoggle] 
[lztoggle title="Title"] YOUR CONTENT [/lztoggle] 
[lztoggle title="Title"] YOUR CONTENT [/lztoggle]
[/lzaccordion]

Hỏi đáp

Why you use this plugin?

Super lightwight and easy to use.

What are extra facilities of this plugin?

you will get plugin option panel to easily customize this plugin.

Do you found any bugs?

Just Contact Me Click Here: Nazmul Islam.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LZ Accordion” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release