Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Luway WooCommerce Upsale

Mô tả

Create a custom block in your store, which will contain products that were purchased with any products from the cart, or the most popular products.

Add a shortcode [wcupsale] to any page, where products is the number of products to display and columns is the number of columns to display.

Example shortcode:
[wcupsale products="5" columns="5"]

Or you can use Gutenberg block.

That’s All!

Ảnh màn hình

Block

This plugin provides 1 block.

  • Luway Upsale Custom block, which will contain products that were purchased with any products from the cart, or the most popular products.

Cài đặt

Install and activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Luway WooCommerce Upsale” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp