Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LuckyWP Term Description Rich Text

Mô tả

The plugin replaces plain-text editor for category, tag and custom taxonomy term description with the built-in WordPress WYSIWYG editor (TinyMCE). This is allow you to insert images, use shortcodes, embed videos, audio and other content into term description.

Features

 • Edit category and tag description with built-in WordPress WYSIWYG editor (TinyMCE).
 • Work in add and edit term forms.
 • Support WooCommerce category and tag description.
 • Support custom taxonomy term description.

Ảnh màn hình

 • Edit category form with WYSIWYG editor
 • Category description on site

Cài đặt

Installing from the WordPress control panel

 1. Go to the page “Plugins > Add New”.
 2. Input the name “LuckyWP Term Description Rich Text” in the search field
 3. Find the “LuckyWP Term Description Rich Text” plugin in the search result and click on the “Install Now” button, the installation process of plugin will begin.
 4. Click “Activate” when the installation is complete.

Installing with the archive

 1. Go to the page “Plugins > Add New” on the WordPress control panel
 2. Click on the “Upload Plugin” button, the form to upload the archive will be opened.
 3. Select the archive with the plugin and click “Install Now”.
 4. Click on the “Activate Plugin” button when the installation is complete.

Manual installation

 1. Upload the folder luckywp-term-description-rich-text to a directory with the plugin, usually it is /wp-content/plugins/.
 2. Go to the page “Plugins > Add New” on the WordPress control panel
 3. Find “LuckyWP Term Description Rich Text” in the plugins list and click “Activate”.

After activation

After the plugin is successfully installed a taxonomy term description field will be replaced with the built-in WordPress WYSIWYG editor (TinyMCE).

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“LuckyWP Term Description Rich Text” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“LuckyWP Term Description Rich Text” đã được dịch qua 9 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “LuckyWP Term Description Rich Text” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1 — 2020-08-16

 • Minor fixes for compatibility with WordPress 5.5.

1.0.0 — 2018-10-15

 • Initial release.