Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Long Toolkit

Mô tả

Long Toolkit Fields provides for developers basic and advanced fields in:
1. Taxonomy custom fields
2. Metabox custom fields
3. Customizer fields
4. Menu Meta fields
5. Widget Fields

Cài đặt

  1. Simply install as a normal WordPress plugin and activate.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Long Toolkit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.5 (Jul 3, 2020):

  • i like it.

2.4 (Jan 24, 2020):

  • i like it.

2.3 (Jan 21, 2020):

  • Updated text tab for textarea editor.

2.2 (Dec 28, 2019):

  • Fixed issue textarea in repeater.

2.1 (Dec 28, 2019):

  • Updated js minified file.

2.0 (Dec 28, 2019):

  • Add rich editor for textarea type.

1.5 (May 29, 2019):

  • Initial Public Release