Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Logo Slider Ninetyseven Infotech

Mô tả

Display Multiple Image Slider and Carousel using Shortcode with Category. Fully Responsive, Swipe Rnabled, Mouse dragging. Fully accessible with arrow key navigation Autoplay, Dots, Loop, Arrows etc.

We have added 1 designs for Carousel Slider. Just copy the Shortcode of Design that you Like and Use.

Demo and Features for More Information.

Shortcodes

Normal Shortcode
[nsi_logo_slider]

Call Shortcode in Template File

Parameters For Shortcode
=> category : [nsi_logo_slider category=”category_id”] => Display Logo Slider by their category ID.
=> image_size : [nsi_logo_slider image_size=”full”] => Default is “full”, “thumbnail”, “medium”, “medium_large”, “large”.
=> slidestoshow : [nsi_logo_slider slidestoshow=”3″ ] => Display Logo, Images at a time.
=> slidestoscroll : [nsi_logo_slider slidestoscroll=”2″ ] => Scroll Image at a time.
=> dots : [nsi_logo_slider dots=”false”] => Show or hide Dots.
=> arrows : [nsi_logo_slider dots=”false”] => Show or hide Arrows.
=> autoplay : [nsi_logo_slider autoplay=”true”] => Autoplay Slider.
=> autoplay_interval : [nsi_logo_slider autoplay_interval=”100″] => Time for Autoplay Slider.
=> loop : [nsi_logo_slider loop=”true”] => Play slider infinite.
=> hover_pause : [nsi_logo_slider hover_pause=”true”] => Play or Stop slider on mouse hover.
=> speed : [nsi_logo_slider speed=”3000″] => Slider Speed.Display Multiple Image Slider and Carousel using Shortcode with Category. Fully Responsive, Swipe Rnabled, Mouse dragging. Fully accessible with arrow key navigation Autoplay, Dots, Loop, Arrows etc.

We have added 1 designs for Carousel Slider. Just copy the Shortcode of Design that you Like and Use.

Demo and Features for More Information.

Shortcodes

[nsi_logo_slider]

Logo Slider Ninetyseven Infotech

Contributors: Team Ninetyseven Infotech
Tags: ninetyseveninfotech, slick, image slider, Logo slider, logo showcase, logo carousel, responsive logo slider, wp slider, responsive image slider, image carousel, carousel
Requires at least: 4.0
Tested up to: 5.6
Stable tag: trunk
License: GPLv2 or later
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Logo Slider Ninetyseven Infotech | Logo Slider Ninetyseven Infotech is the best Logo slider and Logo carousel plugin available for displaying your Logo’s

Ảnh màn hình

  • Admin Custom Post Type
  • Upload Logo in Features Images
  • Carousel Design - 11. Admin Custom Post Type

Cài đặt

Step 1. Upload the ‘logo-slider-ninetyseveninfotech’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
Step 2. Activate the “logo-slider-ninetyseveninfotech” Plugins.
Step 3. Add this short code where you want to display slider

[nsi_logo_slider]Step 1. Upload the 'logo-slider-ninetyseveninfotech' folder to the '/wp-content/plugins/' directory.

Step 2. Activate the “logo-slider-ninetyseveninfotech” Plugins.
Step 3. Add this short code where you want to display slider

[nsi_logo_slider]

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Logo Slider Ninetyseven Infotech” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial Rollout.||||||| .r0= 1.0 =
Initial Rollout.>>>>>>> .r2470070