Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Logo Carousel Slider WP

Mô tả

Logo Carousel Slider WP can help webmaster make a Logo Carousel Slider very easy and fast, you can use it like this way:

[logoslider logourl="<img src='http://yourdomain.com/wp-content/uploads/2018/01/example1.png'>,<img src='http://yourdomain.com/wp-content/uploads/2018/01/example2.png'>,<img src='http://yourdomain.com/wp-content/uploads/2018/01/example3.jpg'>,<img src='http://yourdomain.com/wp-content/uploads/2018/01/example4.png'>,<img src='http://yourdomain.com/wp-content/uploads/2018/01/example5.png'>,<img src='http://yourdomain.com/wp-content/uploads/2018/01/example6.png'>,<img src='http://yourdomain.com/wp-content/uploads/2018/01/example7.png'>,<img src='http://yourdomain.com/wp-content/uploads/2018/02/example8.png'>"]

Basically, what you need to do is just copy your image url in the shortcode [logoslider], then the shortcode will make a Logo Carousel Slider for you, you can insert it in yout wordpress standard editor, or insert it in your advanced editor, it will works well, that’s all.

Cài đặt

1:Upload logo carousel slider plugin to your wordpress site
2:Activate it
3: Use shortcode to insert logo carousel slider into any page or post
That’s all

Hỏi đáp

Any question? Or any feature request? Submit ticket at our wordpress support form

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Logo Carousel Slider WP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.1

Update carousel slider javascript and css files

Version 1.0.0

logo carousel slider 1.0.0