Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Livechatoo

Mô tả

This plugin makes Livechatoo implementation easier for the most popular CMS.

Cài đặt

Upload the Livechatoo plugin to your website, Activate it, then enter your JavaScript code from the Livechatoo administration.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Livechatoo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.3

Release Date – 2020-08-28

  • Change $capability argument for add_menu_page()

1.1.2

Release Date – 2020-08-28

  • Tested up to 5.5

1.1.1

Release Date – 2019-05-13

  • Tested up to 5.2

1.1.0

Release Date – 2019-02-24

  • Add uninstall.php and tested up to 5.1

1.1

Release Date – 2019-02-05

  • Add support for dynamic language setting

1.0

Release Date – 2019-02-02

  • Initial release