Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Live COVID19 LITE with Elementor

Mô tả

Live Corona19 WordPress Plugin helps to show COVID19 affected data on any wordpress site through wordpress shortcodes, widgets and powerful elementor widgets

To create shortcodes in easily, Shortcode generator is available in wordpress Dashboard >> Settings >> Live COVID19 LTE >> Shortcode Generator

Some of the features

All Cases

 • Confirm Cases
 • Today Confirms( Available in Pro Version )
 • Deaths
 • Today Deaths ( Available in Pro Version )
 • Recovered
 • Active ( Available in Pro Version )
 • Tests ( Available in Pro Version )

Search and Sort the Data in table
Full Table and custom height table is available
Numeric data Counter with custom time duration

Data exports with PDF, print and Excel file format also available in Pro version .

Check PRO : Live COVID19

How to show Data in Website

Through Elementor Widget

 1. COVID 19 : World
 2. COVID 19 : ALL Countries Table
 3. COVID19 : Single Country

Through WordPress Widgets

 1. COVID19 Global Data
 2. COVID19 Single Country Data

Through WordPress Shortcodes

Use Shortcode Generator tool to easy to create Shortcodes in WordPress Dashboard >> Settings >> Live Covid19 >> Shortcode Generator

 1. [lcovid-table] : To Show Table Data of All Countries
 2. [lcovid-global] : To Show Global Data of COVID-19
 3. [lcovid-country] : To Show Single Country Data of COVID-19

Attributes of [lcovid-table]

1. flag     : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to show country's flag in table
2. sorting   : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to enable table sorting
3. separator  : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to enable thousand separator
4. delimiter  : value will be "," or "." or " ", Add thousand separator in all country's table numeric data
5. confirms   : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to show confirm cases in table
6. deaths  : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to show death cases in table
7. recovered  : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to show recovered cases in table
8. title_confirms  : title of the confirm cases
9. title_deaths   : title of the deaths
10. title_recovered  : title of the recovered

for example to show data table with country flag and custom title to confirmed cases

[lcovid-table flag="yes" title_confirms = "Total Confirm Cases" ]

Attributes of [lcovid-global]

1. show_title  : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to show Titles of the all cases
2. counter   : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to enable counter for numeric data
3. duration   : value will be in milli seconds
4. separator  : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to enable thousand separaor for numeric data
5. delimiter  : value will be in milli seconds ',' or '.' ' '(space) of thorusand separator
6. confirms   : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to show confirm cases
7. deaths  : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to show death cases
8. recovered  : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to show recovered cases
9. title_confirms  : title of the confirm cases
10. title_deaths  : title of the deaths cases
11. title_recovered : title of the recovered cases

for example to show global data with counter and add thousand separator

[lcovid-global counter= "yes" separator="yes"]

Attributes of [lcovid-country]

1. country : Value will be iso3 name of the specific country for which will show
2. show_title  : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to show Titles of the all cases
3. counter   : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to enable counter for numeric data
4. duration   : value will be in milli seconds
5. separator  : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to enable thousand separaor for numeric data
6. delimiter  : value will be in milli seconds ',' or '.' ' '(space) of thorusand separator
7. confirms   : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to show confirm cases
8. deaths  : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to show death cases
9. recovered  : value will be "yes" or "no", Add "yes" if you want to show recovered cases
10. title_confirms : title of the confirm cases
11. title_deaths  : title of the deaths cases
12. title_recovered : title of the recovered cases

for example to show India data without case title and display only confirm cases

[lcovid-global country="IND" deaths="no" recovered="no"] 

API INFOMATION

NovelCOVID/API

API website: https://github.com/NovelCOVID/API

License: https://github.com/NovelCOVID/API/blob/master/LICENSE

Endpoint: https://corona.lmao.ninja/v2/

Privacy policy: https://github.com/NovelCOVID/API/blob/master/privacy.md

Please read the Privacy Policy of this API before you download and install this plugin in your website.

Privacy Policy: https://github.com/NovelCOVID/API/blob/master/privacy.md

Feel free to suggest if you have any suggestions, regarding the plugin.

Credits or THIRD PARTY SERVICES

API: https://github.com/NovelCOVID/API

Ảnh màn hình

 • Data Table of All Countries
 • Elementor Widgets
 • Single Country Data
 • Global Data
 • Shortcode Generator

Cài đặt

 1. Go to the WordPress Dashboard “Add New Plugin” section.
 2. Search For “Live Covid19 Lite”.
 3. Install, then Activate it.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Live COVID19 LITE with Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp