Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

little wp to twitter

Mô tả

Please go to Social Medias Connect page to download the newest plugin.

*little wp to twitter, a portable tool that post a tweet to your twitter when you have a new post or update a early post.
*You can customize the prefix update information.
*Edit page log free to control whether single article log onto twitter.
*这是一个轻便的,即时同步WordPress更新信息到twitter的工具,也支持新浪微博。
*可以自定义更新信息的前缀,支持将文章标签转为话题形式发推。
*日志编辑页面可自行控制单篇日志是否推到twitter。

Cài đặt

  1. Download the plugin archive and expand it (you’ve likely already done this).
  2. Put the ‘little-wp-to-twitter’ directory into your wp-content/plugins/ directory.
  3. Go to the Plugins page in your WordPress Administration area and click ‘Activate’ for little-wp-to-twitter.
  4. Go to the little-wp-to-twitter Options page (Settings > Little wp to twitter) to set your Twitter account information and preferences.

下载插件,上传到插件目录,在后台管理中激活插件,到设置页面勾选“启用”并填入twitter账号密码。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“little wp to twitter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

2010/04/01
none

1.1

change the default url-shorten Service and twitter api proxy.
更换了个稳定的短网址缩短服务,更换了一个失效的twitter api代理。

1.2

添加中文语言包
若干问题修正
add zh_CN.mo

1.2.1

修正截断函数错误问题

1.2.3

修正消息编码问题