Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Token / NFT / Blockchain Page Gating

Mô tả

Gate WordPress pages based on blockchain conditions like NFT ownership or DAO membership using Lit Protocol. Supports Ethereum and most EVM chains.

Heads up! You must disable the “AMP” WordPress plugin or else the gating will not work on mobile.

More info is available on our website: https://litgateway.com/apps/wordpress

Source code: https://github.com/LIT-Protocol/lit-wp-lit-gated

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Token / NFT / Blockchain Page Gating” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp