Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

List Media

Mô tả

This plugin allows you to list all (or part) of your medias on custom Page / Post.
With one simple shortcode – [list_media]

It can take 7 attributes:

  • order – This tells the plugin how to sort the results. By default it is ASC
  • order_by – This tells the plugin by what to sort the results (It can use all of the WordPres sorting methods). By defualts it is publish_date
  • posts_per_page – This tells the plugin how much attachments should list. By defaults it is -1, which means All
  • post_status – This tells the plugin which attachments to list. By default it is null with that it lists all available attachments.
  • post_parent – This tells the plugin to list all attachments with parent ID equal to the given parameter. By defaults it is null.
  • default_styles – This tells the plugin how the Front-end Table should look like. If the parameter is true it appends the default styles of the table. By default it is true.
  • date_format – This is tells the plugin how the date should be formated into the Date field of the Table.

Full description of the Shortcode and it’s attributes can be found here – https://github.com/Gero0Nikolov/list-media-wp.git

Ảnh màn hình

  • Front Demo
  • Admin Demo

Cài đặt

Download and activate the plugin from WP.Org or
clone the repository from GitHub – https://github.com/Gero0Nikolov/list-media-wp.git –
to your wp-content/wp-plugins/ folder and activate it from the WordPress Dashboard after that.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“List Media” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp