Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress List Articles

Mô tả

This plugin is the most effective plugin which easily display your posts and pages and category and also sitemap through shortcode on front end.

For Pages Please use this shortcode [pages], if you want to exclude some pages than use [pages excludepage=”1″]

For Posts Please use this shortcode [posts], if you want to exclude some posts than use [posts excludepost=”1″]

For Category Please use this shortcode [cat], if you want to exclude some category than use [cat excludecat=”1″]

If you want to show the sitemap of site so please use this shortcode[sitelist], if you want to exclude some pages or post in sitemap so please use this type [sitelist excludepost=”1″ excludepage=”1″]

If you want to hide the posts in sitemap please use this [sitelist showpost=”no”]

In PHP files please use this type ‘do_shortcode(‘[pages]’);’

For more plugins, themes and WordPress support , Please visit http://interactiveitsolutions.com/

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg

Cài đặt

Extract the zip file of plugin and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

put shortcode for display the pages, posts, category and sitemap ([pages], [posts], [cat], [sitelist]) on your page/post on backend and also add shortcode in your PHP files. for more details go to setting page of plugin on admin panel.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress List Articles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp