Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Linvo – Time your marketing

Mô tả

Linvo is a fundamentally new way for website owners to interact with their clients in real-time.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Installing Linvo on your WordPress site takes just a few minutes.

Install the plugin, click on your chrome extension and click “CONNECT PLUGIN”

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Linvo – Time your marketing” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp