Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Linex Downloader

Mô tả

Sometimes you see a file in web that you like. You download it and upload it to your site. This plugin helps you to directley upload the file to your site. It gets the URL of file, a file name and a title, then it downloads the file to your server. You can see list of downloaded files to put them in your posts.

Ảnh màn hình

  • List of downloads page
  • Download a new file page

Cài đặt

  1. Install and activate the plugin
  2. Go to linex downloader menu in admin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Linex Downloader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp