Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LH Script Ids

Mô tả

This is very useful when trying to debug scripts and dequeue scripts added by plugins.

The id attribute is the same as the handle used to enqueue the script so it makes debugging who added what script a breeze.

Cài đặt

The plugin is simple to install:

  1. Upload lh-script-ids.zip directory to your WordPress Plugin directory
  2. Go to the plugin management page and enable the plugin
  3. Give yourself a pat on the back

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LH Script Ids” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00 June 06, 2018
Initial release.