Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LH Relationships

Mô tả

Once activated the plugin allow semantic relationships to be created between any post type. It has been developed for use in LocalHero.

For detailed information on the plugin, what it does, and what it can be used to build visit the lh-relationships info page.

Cài đặt

  1. Upload the entire lh-relationships folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LH Relationships” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.1 December 10, 2013
Add rdf type metabox

0.2.0 December 10, 2013
Added events handler

0.1.9 October 29, 2013
Fixed HTMl namespacing

0.1.8 July 16, 2013
Machine tag support

0.1.7 June 29, 2013
General cleanup

0.1.6 June 29, 2013
General cleanup

0.1.5 January 30, 2013
Error fix

0.1.5 January 18, 2013
Function rewrites

0.1.4 January 15, 2013
Major code base rewrite

0.1.3 April 22, 2012
Open Archives and FOAFprimaryTopic

0.1.2 March 06, 2012
Dbpedia place linked to post type

0.1.1 March 04, 2012
Bug fixes, places post type

0.1.0 January 26, 2012
Added second widget

0.0.9 January 25, 2012
Added profile widget

0.0.8 January 23, 2012
Fixed Bug

0.0.7 January 22, 2012
Automatically create namespaces and attributes on activation

0.0.6 December 28, 2011
Automatically create namespaces and attributes on activation

0.0.5 December 27, 2011
Attribute and namespace listsings

0.0.4 December 20, 2011
Improved menu’s

0.0.3 December 20, 2011
Basic menu’s

0.0.2 December 20, 2011
Namespace Listing’s

0.0.1 December 15, 2011
Initial release.