Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Latest Posts with Order Option

Mô tả

The ‘Latest Posts with Order Option’ widget will help you to list the latest posts in a dynamic sidebar where you will drag it.

You can choose the number of posts shown and the order options by Id, Entry, Title and Date.

You can setup a title, which on your site will be shown above the latest posts list, and there is also an optional description.

Ảnh màn hình

  • The admin interface of the 'Latest Posts with Order Option' widget is friendly and easy to use.

Cài đặt

Just a standard installation required.

1.a Plugins > Add New > Upload > ‘latest-posts-with-order-option.zip’ – Install Now

1.b Unzip & Upload ‘latest-posts-with-order-option’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory

  1. Activate the widget through the ‘Plugins’ menu in WordPress

  2. Find the widget in the ‘Appearance’ > ‘Widgets’ > ‘Available Widgets’ content box.

Hỏi đáp

N/A

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Latest Posts with Order Option” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Stable plugin released