Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Laravel DD for WordPress

Mô tả

Use Laravel’s dd() (die dump) function in your WordPress projects. Perfect for debuging custom queries! Laravel’s dd() function is built on top of the Symfony VarDumper component Please note in order for this plugin to work correctly WordPress Emojis will be disabled

Ảnh màn hình

  • What dd() looks like

Cài đặt

  1. Install via the WordPress plugin repository or download and place in /wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. Use the function dd() anywhere in your theme

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install via the WordPress plugin repository or download and place in /wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. Use the function dd() anywhere in your theme

Đánh giá

24 Tháng Năm, 2020
I love being able to use dd() when developing for WordPress. Thank you for creating this. Works perfectly with WordPress 5.4.1 by the way 😉
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Laravel DD for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version