Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LAMP Version Checker

Mô tả

At support forums, many questions are submited without their environment. Supporters need to re-ask the versions of WordPress, PHP, and MySQL. This plugin helps to check the version of server applications such as LAMP systems.

Requirements

  • WordPress 2.0 or later
  • PHP 4.2 or later

Licence

The license of this plugin is GPL v2.

Getting a support

To get support for this plugin, please send an email to ikeda.yuriko+plugins @ YURIKO.NET. (You need adjust to valid address)

Ảnh màn hình

  • "LAMP Versions" item is appear under Tools menu. This panel shows the versions of server applications.

Cài đặt

  1. Unzip a zip archive and put lamp-version-checker folder into the plugin directory (wp-content/plugins/) of your server.
  2. Activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LAMP Version Checker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.7.1 (2020-04-24)

  • Fixed the parse error at PHP 4.x servers.

0.7.0 (2010-04-03)

  • Initial version