Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

한글 맞춤법 검사기 – Korean Spell Checker!

Mô tả

워드프레스 리치 에디터에 한글 맞춤법 검사기로 바로 가는 버튼을 삽입합니다. 이제 쪽팔리게 맞춤법 틀리지 마세요. (저도 못하지만)

Ảnh màn hình

  • 맞춤법 검사기 버튼

Cài đặt

  1. 플러그인을 다운로드하여 압축을 해제해주세요

  2. 플러그인 디렉토리에 넣어주세요

  3. 플러그인 관리 페이지에서 활성화 시키세요

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
안녕하세요. 우선 이 기능을 만들어주신 개발자님에게 진심으로 감사합니다. 현재(2016-04-27) 해당 기능에 문제가 있어 글을 남깁니다. 문제가 발생하신 분들은 아래와 같이 해결하시면 되겠습니다. —————————————————————————— 경로인해 오류가 발생한다면 다음과 같이 처리하면 됩니다. – http://speller.cs.pusan.ac.kr/를 입력하면 URL이 변경됩니다. ex) http://speller.cs.pusan.ac.kr/PnuSpellerISAPI_201602/ – 해당 URL 뒤에 lib/check.asp를 붙입니다. ex) http://speller.cs.pusan.ac.kr/PnuSpellerISAPI_201602/lib/check.asp – 아래의 경로를 참고하여 korean-spell-checker.js를 찾아 해당 파일을 엽니다. ex) Z:\HDD1\a5004ns_plugin\apache\wordpress\wp-content\plugins\korean-spell-checker\assets\script\korean-spell-checker.js – 9번째 라인에 작성된 action url를 두 번째 과정에서 얻은 최종 URL로 변경합니다. ex) ‘action’:’http://speller.cs.pusan.ac.kr/PnuSpellerISAPI_201602/lib/check.asp’
3 Tháng Chín, 2016
근데 뭐 하나 물어보자 워드프레서 깔았는데 생긴거 넘 좆같다. 이거 꾸밀려면 포토샵 공부하는거냐? 플러그인 만들어줘서 고맙다 ㅇㅂ
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“한글 맞춤법 검사기 – Korean Spell Checker!” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

4.0.0

  • 부산대 API 주소 수정
  • SCSS, ES6, PHPCS 적용
  • Gutenberg 지원

3.1

  • 에러 수정

2.0

  • 텍스트 에디터 안의 내용을 나라인포테크의 맞춤법 검사기 안으로 보낼 수 있도록 수정 (이제 좀 쓸만해짐)

1.0

  • 최초 버전