Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Korea Map

Mô tả

Korea Map

 • You can Insert korea map for korean in contents post or page.
 • You can print maps in various forms using the Kakao Map API.
 • More Information : http://icansoft.com/product/korea-map/
 • Support Forum : http://facebook.com/groups/koreasns

 • 한국 상세 지도를 사이트에서 사용할 수 있습니다.

 • 카카오 맵 API를 사용하여 다양한 형태로 지도를 출력할 수 있습니다.
 • 플러그인 홈페이지 : http://icansoft.com/product/korea-map
 • 사용자 그룹 (페이스북) : http://facebook.com/groups/koreasns

Kakao API

 • The Korea Map plugin outputs a map through the Kakao Map API. Calling server address is dapi.kakao.com.
 • Then it calls the local service server for address retrieval. Calling server address is dmaps.daum.net.
 • You must enter the Kakao app key in the plugin settings.
 • How to get the Kakao app key (free) : http://icansoft.com/blog/getting-api-key-for-kakaotalk-web-share
 • Map calls are limited to 300,000 per day per account.

 • Korea Map 플러그인은 Kakao Map API를 통해 지도를 출력합니다. 호출 서버 주소는 dapi.kakao.com 입니다.

 • 주소 검색을 위해 다음 로컬 서비스 서버를 호출 합니다. 호출 서버 주소는 dmaps.daum.net 입니다.
 • 플러그인 설정에서 Kakao 앱 키를 입력해야 합니다.
 • 카카오 앱 키를 얻는 방법 (무료) : http://icansoft.com/blog/getting-api-key-for-kakaotalk-web-share
 • 지도 호출은 한 계정당 하루 300,000회로 제한되어 있습니다.

Ảnh màn hình

 • Front-end of the plugin
 • Front-end of the plugin
 • The plugin settings
 • shortcode

Cài đặt

Installation

 • Find Korea Map plugin and install plugin in wordpress dashboard.
 • Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
 • Insert Kakaotalk API Key
 • Getting apps key from Kakao Developers : http://icansoft.com/blog/getting-api-key-for-kakaotalk-web-share
 • You can download from this page. In this case, upload the korea-map directory into the /wp-content/plugins/ directory by FTP.

설치하기

 • “워드프레스 데쉬보드 -> 플러그인 메뉴 -> 플러그인 추가”로 들어갑니다.
 • “korea map”으로 검색하여 “Korea Map”를 설치합니다.
 • 플러그인 메뉴에서 Korea Map “활성화” 버튼을 클릭 합니다.
 • 설정 화면에 “카카오 API 키”를 입력합니다.
 • 카카오 앱 키를 얻는 방법 : http://icansoft.com/blog/getting-api-key-for-kakaotalk-web-share
 • 본 페이지에서 직접 다운로드 받을 수도 있습니다. 이 경우, FTP를 통해 /wp-content/plugins/ 디렉토리에 업로드하세요.

Hỏi đáp

We are collecting questions. Post a question in the forum.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Korea Map” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.3

 • Fix address button error

0.1.2

 • Fix js code variable error

0.1.1

 • Optimize code

0.1

 • First Upload Plugin