Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

konvertiraj.me

Mô tả

Displays prices in both hrk and euro, uses fixed rate defined by Croatian National Bank. Options to display all prices or only totals.

Ảnh màn hình

  • Currency options in backend.
  • Example showing price in both currencies.

Hỏi đáp

Can I enter my own exchange rate?

No. It uses fixed rate defined by Croatian National Bank

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“konvertiraj.me” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.2

Release date: January 3rd, 2023

Bug fixes: Fixed dual pricing for orders created with kuna as primary currency

2.0.1

Release date: December 27th, 2022

Bug fixes: Fixed notices if shop currency was set to Euro

2.0.0

Release date: December 27th, 2022

New feature: Added support for shops that use Euro as their currency
New feature: Automatically display price in Euro before price in Kuna from January 1st 2023