Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

KNR Player

Mô tả

KNR Player plugin can be used to embed an mp3 audio file on your WordPress post or page using a shortcode. The audio player is cute and compact and will play on all major browsers.

This audio player plugin Supports .mp3 and .ogg file formats.

The audio files that you embed using this plugin will work on all devices.

Usage

Use the following shortcode to embed an audio file anywhere on your site

[KNR_Player id="ID OF THE PLAYER"]

Ảnh màn hình

  • KNR Player admin layout.
  • Adding audio.
  • Copy shortcode to widget.
  • Sidebar layout.

Cài đặt

Thank you for choosing KNR Player! Simply activate the plugin.

  1. Add new audio
  2. Select audio details & chose skin
  3. Copy shortcode & paste into your post or text-widget areas.

Hỏi đáp

Player not shown

Copy and paste shortcode properly.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“KNR Player” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1 – 05.12.2019

Fix audio stream source issues

1.0.0 – 01.12.2019

Initial release.