Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

KM-ShowHide

Mô tả

This plugin allows you show/hide text in post and page by inserting simple shortcode.
Example usage: [km_showhide]Hidden content goes in here.[/km_showhide]

Ảnh màn hình

  • Insert your shortcode.

Hỏi đáp

How can I insert the shortcode?

Go to the post or page you wish to edit and switch to Visual tab and use [km_showhide] shortcode.
Example usage: [km_showhide]Hidden content goes in here.[/km_showhide]

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“KM-ShowHide” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release.