Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kineticpay for GravityForms

Mô tả

Install this plugin to accept payment using Kineticpay.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Install & Activate.
  2. Add Kineticpay Field on Form From Gravity Form Editor.
  3. Update Form.
  4. Forms >> Settings >> Kineticpay >> Add New.
  5. Insert your API Key.
  6. Update Settings.

Hỏi đáp

How to include Transaction ID on payment notification?

Set the tag {entry:transaction_id} at the event Payment Completion notification. You may refer to GravityForms Merge Tag for more information.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kineticpay for GravityForms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

  • Compatibility release.

1.0.2

  • Fixed invoice id.

1.0.1

  • Fixed amount bug.

1.0.0

  • Initial release.