Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

KF most read

Mô tả

This plugin provides a function to register/output/return a list of the most viewed posts.

Usage

You can use the function kf_get_posts_by_hits() anywhere in the template.
Examples:

Most read

  <!-- Return mode (no output), retrieve the 5 most read posts in 31 days -->
  <?php 

    $my_posts = kf_get_posts_by_hits(31,5);
    // .. do some magic with $my_posts

  ?>

Cài đặt

As always:
1. Upload the file under your wp-content/plugins directory
1. Activate the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“KF most read” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1 Fixed some minor bugs.