Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Keys to Admin

Mô tả

Provides you a shortcut from blog to admin interface without putting any disturbing link in your page. It enables you to type specified text when you’re in your blog (and not any input field in page), then magically go to admin interface.

Cài đặt

Install it thorugh your admin interface, and set your own specified text in the settings page. To test it, go to any page of your blog and type your text without select any input field. Voila, you’re now at admin page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Keys to Admin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp