Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kento Lazy Page Loader

Mô tả

This plugin was developed with CSS and JS with no images or icons. It is pure CSS and the icons can be easily customized by its shape, size and color.

Live Preview: http://kentothemes.com/plugin_demo/

Plugin Features

Change Shape of the icon

Change the color of the shape

Change the size of the shape

Modify the duration of the loader

Ảnh màn hình

  • Admin Panel
  • Website Preview
  • Website Preview-1

Cài đặt

Please visit our Documentation page
http://kentothemes.com/documentation/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kento Lazy Page Loader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • fix bugs

1.0

  • Initial release